***به ایران تکستایل خوش آمدید*** **welcome to iran textile website**
گروه قطعات
دسته بندی صنایع
بارگیری ماشین آلات
تبلیغات
\\\"ایران
دوستان ما
آمار سايت
مترجم سایت
روش های پرداخت
مشاهده محصول
مشاور آفلاین
دستگاه سولزر G6500 عرض 2.20متر با دابی اشتابلی [ قيمت: لطفا تماس بگیرید تومان ]

افزودن به سبد خرید

دستگاه سولزر سال ساخت 2006 مدل G6500 عرض 2.20 متر هشت رنگ  جلو عقب برقی با دابی الکترونیک اشتابلی 2670

هر دستگاه :

16 شفت دارد

1.5 غلتک پارچه و غلتک چله

8 قاب

4 عدد ذخیره پود

با رول کن خارجی
مشخصات محصول مشاوره قبل از خرید

جستجوی مرتبط
سولزر - دستگاه سولزر - دستگاه بافندگی سولزر - خرید ماشین بافندگی سولزر - فروش ماشین بافندگی سولزر - خرید و فروش ماشین بافندگی سولزر- دستگاه بافندگی سولزر با دابی اشتابلی - سولزر با دابی اشتابلی - دابی اشتابلی - اشتابلی - DOBBY - staubli jacquard - jacquard -SULZER - SULZER with DOBBY - G6500 - SULZER loom - textile loom - sell SULZER - buy SULZER - SULZER textile loom - weaving loom - staubli DOBBY - SULZER HTV8/J - jc5 controller -خرید ماشین آلات بافندگی - ماشین پارچه بافی - rapier loom - دستگاه پارچه بافی - - درنیر - دستگاه درنیر - دستگاه بافندگی درنیر - خرید ماشین بافندگی درنیر - فروش ماشین بافندگی درنیر - خرید و فروش ماشین بافندگی درنیر - دستگاه بافندگی - درنیر با ژاکارد گروسه - درنیر با ژاکارد گروسه - ژاکارد گروسه- گروسه - GROSSE jacquard - jacquard - dornier - dornier with jacquard - HTV8/J - dornier loom - textile loom - sell dornier - buy dornier - dornier textile loom - weaving loom - GROSSE - dornier HTV8/J - خرید ماشین آلات بافندگی - ماشین پارچه بافی - rapier loom - دستگاه پارچه بافی - - درنیر - دستگاه درنیر - دستگاه بافندگی درنیر - خرید ماشین بافندگی درنیر - فروش ماشین بافندگی درنیر - خرید و فروش ماشین بافندگی درنیر - دستگاه بافندگی - درنیر با ژاکارد گروسه - درنیر با ژاکارد گروسه - ژاکارد گروسه- گروسه - GROSSE jacquard - jacquard - dornier - dornier with jacquard - HTV8/J - dornier loom - textile loom - sell dornier - buy dornier - dornier textile loom - weaving loom - GROSSE - dornier HTV8/J - خرید ماشین آلات بافندگی - ماشین پارچه بافی - rapier loom - دستگاه پارچه بافی - - - واماتکس- دستگاه واماتکس - دستگاه بافندگی واماتکس - خرید ماشین بافندگی واماتکس - فروش ماشین بافندگی واماتکس - خرید و فروش ماشین بافندگی واماتکس - دستگاه بافندگی - بافندگی آماده زاکارد - واماتکس با ژاکارد گروسه - ژاکارد گروسه- گروسه - GROSSE jacquard - jacquard - vamatex - vamatex with jacquard - leonardo - vamatex loom - textile loom - sell vamatex - buy vamatex - vamatex textile loom - weaving loom - GROSSE - vamatex leonardo - خرید ماشین آلات بافندگی - ماشین پارچه بافی - rapier loom - دستگاه پارچه بافی - - - - پیکانول - دستگاه پیکانول - دستگاه بافندگی پیکانول - دستگاه پیکانول گاما - خرید ماشین بافندگی پیکانول - خریدپیکانول - فروش دستگاه پیکانول - خرید و فروش ماشین بافندگی پیکانول گاما - گاما - فروش دستگاه پیکانول - فروش دستگاه پیکانول گاما - دستگاه بافندگی - پیکانول با ژاکارد اشتابلی - پیکانول گاما با ژاکارد اشتابلی - گاما با ژاکارد اشتابلی - gamma - picanol - picano gamma - ژاکارد اشتابلی - اشتابلی - lx1600 - staubli jacquard - jacquard - gamma - picanol - picanol with jacquard - gamma with jacquard - gamma loom - picanol loom - picanol gamma loom - textile loom - sell picanol - buy picanol - picanol textile loom - picanol gamma textile loom - gamma textile loom - weaving loom - staubli lx1600 - picanol gamma - jc5 controller - کنترلر jc5 - خرید ماشین آلات بافندگی - ماشین پارچه بافی - rapier loom - دستگاه پارچه بافی - air jet - اسمیت - دستگاهاسمیت - دستگاه بافندگی اسمیت - دستگاه g6300 - خرید ماشین بافندگی اسمیت - خریداسمیت - فروش دستگاه اسمیت - خرید و فروش ماشین بافندگی اسمیت - سومت - فروش دستگاهاسمیت - دستگاه بافندگی - اسمیت با ژاکارد اشتابلی - اسمیت با ژاکارد اشتابلی cx870 - ژاکارد اشتابلی - اشتابلی - cx870 - staubli jacquard - jacquard - smit - g6300 - smit with jacquard - smit g6300 with jacquard - smit loom -g6300 loom - textile loom - sell g6300- buy g6300 - smit textile loom -g6300 textile loom - weaving loom - staubli cx870 -smit g6300 - jc5 controller - کنترلر jc5 - خرید ماشین آلات بافندگی - ماشین پارچه بافی - rapier loom - دستگاه پارچه بافی - - اسمیت - دستگاه اسمیت - دستگاه بافندگی اسمیت - دستگاه اسمیت gs900 - خرید ماشین بافندگی اسمیت - خریداسمیت - فروش دستگاه اسمیت - خرید و فروش ماشین بافندگی gs900 - اسمیت - فروش دستگاه اسمیت - دستگاه بافندگی - اسمیت بادابی اشتابلی - فست با دابی اشتابلی - دابی اشتابلی - اشتابلی - staubli dobby - dobby - gs900 - nouvo pignone - nouvo pignone gs900 - gs900 with electronic dobby - nouvo pignone with staubli dobby - gs900 with dobby - smit gs900 with dobby - gs900 loom - nouvo pignone loom - textile loom - sell nouvo pignone - buy nouvo pignone - nouvo pignone textile loom - gs900 textile loom - weaving loom - electronic dobby - staubli dobby - smit gs900 - nouvo pinone gs900 - smit nouvo pignone - خرید ماشین آلات بافندگی - ماشین پارچه بافی - rapier loom - دستگاه پارچه بافی - اسمیت - دستگاه اسمیت - دستگاه بافندگی اسمیت - دستگاه اسمیت g6300 - خرید ماشین بافندگی اسمیت - خریداسمیت - فروش دستگاه اسمیت - خرید و فروش ماشین بافندگی gs900 - اسمیت - فروش دستگاه اسمیت - دستگاه بافندگی - اسمیت بادابی اشتابلی - g6300 با دابی اشتابلی - دابی اشتابلی - اشتابلی - staubli dobby - dobby - g6300 - nouvo pignone - nouvo pignone g6300 - g6300 with electronic dobby - nouvo pignone with staubli dobby - g6300 with dobby - smit g6300 with dobby - g6300 loom - nouvo pignone loom - textile loom - sell nouvo pignone - buy nouvo pignone - nouvo pignone textile loom - g6300 textile loom - weaving loom - electronic dobby - staubli dobby - smit g6300 - nouvo pinone g6300 - smit nouvo pignone - خرید ماشین آلات بافندگی - ماشین پارچه بافی - rapier loom - دستگاه پارچه بافی - فست - دستگاه فست - دستگاه بافندگی فست - دستگاه اسمیت فست - خرید ماشین بافندگی اسمیت - خریداسمیت - فروش دستگاه اسمیت - خرید و فروش ماشین بافندگی فست - اسمیت - فروش دستگاه اسمیت - دستگاه بافندگی - اسمیت بادابی اشتابلی - فست با دابی اشتابلی - دابی اشتابلی - اشتابلی - staubli dobby - dobby - fast t - nouvo pignone - nouvo pignone fast t - fast t with electronic dobby - nouvo pignone with staubli dobby - fast s with dobby - nouvo pignone with dobby - fast t loom - nouvo pignone loom - textile loom - sell nouvo pignone - buy nouvo pignone - nouvo pignone textile loom - fast textile loom - weaving loom - electronic dobby - staubli dobby - smit fast t - nouvo pinone fast t - smit nouvo pignone - خرید ماشین آلات بافندگی - ماشین پارچه بافی - rapier loom - دستگاه پارچه بافی - دستگاه فرش بافی - فروش دستگاه فرش بافی - خرید دستگاه فرش بافی - ماشین بافندگی - خرید ماشین بافندگی - وندیول - خرید ماشین وندیول - Van de wiele - CRX-430 - CRX-430, 4 meters width - pile reed 700 d/m - 2 Jaquards with MGC type - BUY JACQUARD - SELL JACQUARD - BUY CARPET LOOMS - SELL CARPET LOOMS - BUY CRX-430 - SELL CRX-430 - SELL Van de wiele - BUY Van de wiele - SELL CARPET MACHINE - BUY CARPET MACHINE - CRP - CRT - SELL CRP - SELL CRT - SELL SHUNHER - BUY SHUNHER - ALPHA 360 - CARPET IN BELGIUM - واماتکس - واماتکس - دستگاه حوله بافی - خرید دستگاه حوله بافی - فروش دستگاه حوله بافی - ماشین بافندگی حوله بافی - واماتکس حوله بافی - VAMATEX Terry weaving loom - TERRY LOOM - SELL WEAVING LOOM - BUY WEAVING LOOM - SELL TERRY LOOM - BUY TERRY LOOM - VAMATEX WITH GROSSE JACQUARD - GROSSE EJP- 4992 - SP1151 ES - سولزر - سولزر G6200 - سولزر G6200 با دابی اشتابلی - SULZER G6200 - G6200 - SULZER WITH DOBBY - SULZER G6200 - BUY SULZER RAPIER - AIR JET - AIR JET LOOM - SULZER RAPIER LOOM - AIR JET LOOM - BUY SULZER - BUY G6200 - SELL SULZER - SELL G6200 - پیکانول - دستگاه پیکانول - دستگاه بافندگی پیکانول - دستگاه پیکانول گاما - خرید ماشین بافندگی پیکانول - خریدپیکانول - فروش دستگاه پیکانول - خرید و فروش ماشین بافندگی پیکانول گاما - گاما - فروش دستگاه پیکانول - فروش دستگاه پیکانول گاما - دستگاه بافندگی - پیکانول با ژاکارد اشتابلی - پیکانول گاما با ژاکارد اشتابلی - گاما با ژاکارد اشتابلی - gamma - picanol - picano gamma - ژاکارد اشتابلی - اشتابلی - lx1600 - staubli jacquard - jacquard - gamma - picanol - picanol with dobby - gammax with dobby - gammax loom - picanol loom - picanol gamma loom - textile loom - sell picanol - buy picanol - picanol textile loom - picanol gammax textile loom - gammax textile loom - weaving loom - staubli lx1600 - picanol gamma - jc5 controller - کنترلر jc5 - خرید ماشین آلات بافندگی - ماشین پارچه بافی - rapier loom - دستگاه پارچه بافی - پیکانول - دستگاه پیکانول - دستگاه بافندگی پیکانول - دستگاه پیکانول گاما - خرید ماشین بافندگی پیکانول - خریدپیکانول - فروش دستگاه پیکانول - خرید و فروش ماشین بافندگی پیکانول گاما - گاما - فروش دستگاه پیکانول - فروش دستگاه پیکانول گاما - دستگاه بافندگی - پیکانول با ژاکارد اشتابلی - پیکانول گاما با ژاکارد اشتابلی - گاما با ژاکارد اشتابلی - gamma - picanol - picano gamma - ژاکارد اشتابلی - اشتابلی - lx1600 - staubli jacquard - jacquard - gamma - picanol - picanol with dobby - gammax with dobby - gammax loom - picanol loom - picanol gamma loom - textile loom - sell picanol - buy picanol - picanol textile loom - picanol gammax textile loom - gammax textile loom - weaving loom - staubli lx1600 - picanol gamma - jc5 controller - کنترلر jc5 - خرید ماشین آلات بافندگی - ماشین پارچه بافی - rapier loom - دستگاه پارچه بافی - درنیر - دستگاه درنیر - دستگاه بافندگی درنیر - خرید ماشین بافندگی درنیر - فروش ماشین بافندگی درنیر - خرید و فروش ماشین بافندگی درنیر - دستگاه بافندگی - درنیر با ژاکارد اشتابلی - درنیر با ژاکارد اشتابلی cx870 - ژاکارد اشتابلی - اشتابلی - cx870 - staubli jacquard - jacquard - dornier - dornier with jacquard - HTV8/J - dornier loom - textile loom - sell dornier - buy dornier - dornier textile loom - weaving loom - staubli cx870 - dornier HTV8/J - jc5 controller - کنترلر jc5 - خرید ماشین آلات بافندگی - ماشین پارچه بافی - rapier loom - دستگاه پارچه بافی - پیکانول - دستگاه واماتکس - دستگاه بافندگی واماتکس - دستگاه واماتکس leonardo - خرید ماشین بافندگی vamatex - خریدواماتکس - فروش دستگاه واماتکس - خرید و فروش ماشین بافندگی - vamatex leonardo - vamatex - فروش دستگاه واماتکس - فروش دستگاه واماتکس leonardo - دستگاه بافندگی - پیکانول با ژاکارد اشتابلی - پیکانول گاما با ژاکارد اشتابلی - واماتکس با ژاکارد اشتابلی - vamatex silver - leonardo - vamatex leonardo - ژاکارد اشتابلی - اشتابلی - lx1600 - staubli jacquard - jacquard - gamma - picanol - picanol with jacquard - vamatex with jacquard - vamatex loom - leonardo loom - vamatex leonardo loom - textile loom - sell picanol - buy picanol - vamatex textile loom - vamatex leonardo silver textile loom - vamatex textile loom - weaving loom - staubli lx1600 - vamatex leonardo silver - jc5 controller - کنترلر jc5 - خرید ماشین آلات بافندگی - ماشین پارچه بافی - rapier loom - دستگاه پارچه بافی -
تازه های این گروه
دستگاه سوپر اکسل1998 با ژاکارد تک CX880 - 1393/8/23

دستگاه سوپر اکسل1998 با ژاکارد تک اشتابلی cx880...

دستگاه اکسل1995 با ژاکارد دوبل CX960 - 1393/8/23

دستگاه اکسل عرض 1.90 متر سال ساخت 1995 با ژاکارد دوبل اشتابلی cx960...

دستگاه آلفا 2007 با ژاکارد دوبل CX880 - 1393/8/3

دستگاه آلفا عرض 170 سانت سال ساخت 2007 با ژاکارد دوبل اشتابلی CX880...

چهارژاکارد اشتابلی LX1600 - 1393/8/3

چهار ژاکارد اشتابلی LX1600 سال ساخت 2000 دارای 5120 پلاتین...

صفحات :1 2 3 4 5 6 7 8 9 
محصولات مرتبط
دستگاه سوپر اکسل1998 با ژاکارد تک CX880 - 1393/8/23

دستگاه سوپر اکسل1998 با ژاکارد تک اشتابلی cx880...

دستگاه اکسل1995 با ژاکارد دوبل CX960 - 1393/8/23

دستگاه اکسل عرض 1.90 متر سال ساخت 1995 با ژاکارد دوبل اشتابلی cx960...

دستگاه آلفا 2007 با ژاکارد دوبل CX880 - 1393/8/3

دستگاه آلفا عرض 170 سانت سال ساخت 2007 با ژاکارد دوبل اشتابلی CX880...

چهارژاکارد اشتابلی LX1600 - 1393/8/3

چهار ژاکارد اشتابلی LX1600 سال ساخت 2000 دارای 5120 پلاتین...

صفحات :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
جستجوی قطعه
عنوان:
گروه:
جستجو در: عنوان محصول    
شرح مختصر    
شرح کامل    
دیگر موارد    
 
رهگیری سفارش
تلفن های مرکز فروش
نظرسنجی سایت

خبرنامه
نام:
ایمیل:
تلفن: